Български граждани и граждански организации насочиха вниманието ми към конкретни случаи на експлоатация на водноелектрически централи в България, които нарушават европейските екологични норми.

Отправих сигнал към Европейската комисия, че не се изпуска задължителното минимално водно количество в реките след водовземането с цел оцеляване на екосистемите. ЕК започна активен диалог с българските власти, за да провери предполагаемото несъответствие с европейското право.

Научете повече нарушенията при експлоатацията на водноелектрически централи в България и работата ми по темата тук:

  • Въпрос до Комисията относно предполагаемо нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с изграждането и експлоатацията на водноелектрически централи в България:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-007666_BG.html