Гражданството на ЕС и правата, които то предоставя, са в основата на Европейския съюз и засягат пряко всички европейски граждани. Техният обхват се простира от правото на гражданите да работят или да учат в друга европейска държава до правото на консулска помощ в трети страни.

Докладът, по който работих в Комисията по култура и образование, се съсредоточава върху предимствата, които европейските граждани имат, и очертава стратегията за това, как да продължим укрепването на правата, произтичащи от гражданството.

Сред основните ни цели са:

  • популяризиране на правата;

  • улесняване на гражданите в защитата им;

  • затвърждаване на общите европейски ценности.

 

Научете повече укрепването на правата на гражданите в ЕС и моята работа по темата тук:

  • ДОКЛАД относно укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0385+0+DOC+XML+V0//BG