Европейската гражданска инициатива е инструмент, който директно дава възможност на гражданите да предлагат конкретни законодателни промени. Хора от различни държави в Европейския съюз могат да обединят усилията си, за да окажат влияние върху процеса на изготвяне на политиките на Съюза. За организиране на конкретна инициатива са необходими подписите на поне един милион граждани на ЕС от най-малко седем различни държави членки. Когато събере съответния брой подписи, инициативата бива допусната до разглеждане от ЕК.

Основната ми позиция в работата ми по Европейската гражданска инициатива бе опростяването на процедурата за регистрация и събиране на подписи, за да могат повече хора по-лесно да се включат.

Научете повече за Европейската гражданска инициатива и работата ми по темата тук:

  • Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0226+0+DOC+XML+V0//BG&language=bg

  • Поемете инициативата:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=bg