Целта на програмата „Права и ценности“ е да спомогне за възобновяване на диалога между европейците за тяхната идентичност като граждани на Съюза. Един от важните инструменти е финансовата подкрепа за организациите на гражданското общество, занимаващи се с тези въпроси. В работата си по програмата защитих позицията, че нейният бюджет трябва да бъде завишен, за да бъде достъпна до повече граждани и твърдо да отстоява ангажимента си за по-силна Европа. Повече от всякога е необходимо да се засили гражданското участие и чувството за обща принадлежност.

Зад програмата „Права и ценности“ стоят много граждански проекти. От решаващо значение е точно сега да им се окаже подкрепа.

Научете повече за програмата „Права и ценности“ и моята работа по темата тук:

  • Доклад: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0468&format=XML&language=BG

  • Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програма „Права и ценности“:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018PC0383R(01)