Най-важното за мен е, че хората с увреждания в България вече защитават организирано своите интереси. Участвах в изготвянето на становище на Комисията по петиции относно прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания и призовах Европейската комисия да бъде максимално неотстъпчива в диалога си с всяко правителство, което не спазва своите задължения.

В Европейския парламент разгледахме и две български петиции за проблемите на хората с увреждания. За никого вече не е тайна, че България изостава заради липса на воля в управляващите.

Научете повече за Европейската стратегия за хората с увреждания и работата ми по темата тук:

  • СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции относно прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-606.231+02+DOC+PDF+V0//BG&language=BG