В Комисията по култура и образование в сътрудничество с представители на водещи интернет компании изготвих нови правила за разкриване и третиране на терористично съдържание онлайн. Доставчиците на услуги ще трябва да премахват терористично съдържание или да блокират достъпа до него възможно най-бързо от получаването на заповед от властите. Те ще трябва също да предприемат проактивни мерки за недопускане на повторното появяване на съдържание, което преди това е било премахнато.

Правилата гарантират, че ще бъдат зачитани правата на обикновените потребители и фирми, включително свободата на изразяване и на информация, както и свободата на стопанска инициатива. Доставчиците на хостинг услуги ще трябва да установят ефективни механизми, позволяващи на потребителите, чието съдържание е било премахнато, да подадат жалба.

Научете повече за предотвратяването на разпространението на терористично съдържание онлайн и работата ми по темата тук:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15336-2018-INIT/bg/pdf

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/fight-against-terrorism/foreign-fighters/